Cẩm nang phụ huynh

Thông tin chung

Năm học Tổng thời lượng quy định cho một năm học gồm 37 tuần, trong đó học kỳ I gồm...

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả học tập Nhà trường đánh giá và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh bằng...

Tâm lý học đường và tư vấn hướng nghiệp

Phát triển tâm lý lành mạnh là một trong những yếu tố được nhà trường coi trọng trong quá trình...

Quản lý học sinh

Nội quy Học sinh có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Nội quy nhà trường. CMHS cần phối hợp với...

Quy định đồng phục, thiết bị tư trang, diện mạo

Đồng phục Học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường. Học sinh mặc đồng phục tất cả các ngày...

Sức khỏe học đường

Thông tin sức khỏe Cha mẹ học sinh  có trách nhiệm  cung cấp đầy đủ thông tin khi làm thủ...

An toàn học đường

Thủ tục an ninh khi ra, vào trường CMHS hoặc khách tới trường muốn gặp giáo viên hoặc Ban giám...

Liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường

Thông tin liên lạc CMHS cần cung cấp và cập nhật chi tiết về địa chỉ nhà, email và số...