Hệ giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

Thông qua việc tổ chức dạy và học, trường Phan Chu Trinh “ Góp phần đào tạo những thế hệ công dân Việt Nam nhân hậu, có tinh thần tự học và thực học , có ý thức khởi nghiệp để tự chủ – tự lực – tự cường ”.

Trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng và đề cao những giá trị sau:

TRÍ TUỆ VÀ NHÂN VĂN  –  KỶ LUẬT VÀ SÁNG TẠO  –  TÔN TRỌNG VÀ HỢP TÁC

IMG_5456

 

TRÍ TUỆ VÀ NHÂN VĂN

Mục đích của giáo dục là đào tạo những công dân vẹn toàn có tri thức, có lòng tự trọng, biết yêu  thương đồng loại  và chăm chỉ lao động.

KỶ LUẬT VÀ SÁNG TẠO

Đề cao ý thức tự giác, tôn trọng nền nếp,  kỷ cương nhà trường và xã hội.

Khuyến khich và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển suy nghĩ và sáng tạo của  riêng bản thân mình

TÔN TRỌNG VÀ HỢP TÁC

Trên cơ sở  lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng lẫn nhau  để xây dựng nên tinh thần hợp tác trong việc thực hiện các mục tiêu chung.

 

Tập thể các Thầy Cô giáo trường Phan Chu Trinh